Nexans Power Accessories GmbH
    Nexans Power Accessories Czech Republic, spol. s r.o. Nexans
e-Service
  Nyní se prosím zaregistrujte
 
Nexans Power Accessories Czech Republic   >   Pro zákazníky   >   Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti GPH, spol. s r.o.,

platné od 1.1.2014

 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti GPH, spol. s r.o. (dále jen VOP) jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Občanský zákoník (dále jen OZ)
 • prezentace zboží společnosti GPH v podobě webového katalogu je návrhem na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1732 OZ
 • ceny zboží, prezentované v cenících společnosti, neobsahují DPH
 • obchodním firmám poskytuje prodávající (dále jen společnost) slevy, podmínkou pro získání nároku je odběr balení dle ceníku GPH
 • POZOR! - na položky s vyznačenými cenami NETTO v cenících poskytuje společnost pouze slevy se sníženou rabatovou sazbou
 • při objednávkách za 7.000,-Kč (bez DPH) a více nese dopravní náklady společnost GPH (v paritě CIP)
 • při objednávkách do 7.000,- Kč bez DPH účtuje společnost přepravní náklady ve výši 150,- Kč, u dodávky na dobírku ještě navíc doběrečné ve výši 50,- Kč
 • novým zákazníkům dodává společnost zboží pouze na dobírku nebo po zaplacení přiměřené zálohy na základě zálohové faktury, vystavené společností
 • splatnost vyúčtované ceny určí společnost ve vyúčtování (na faktuře). Standardní splatnost faktur je 10 dní, není-li mezi stranami sjednáno jinak
 • v případě prodlení kupujícího s úhradou již vyúčtované kupní ceny je společnost oprávněna pozastavit plnění dalších objednávek kupujícího, aniž by se dostala do prodlení s plněním  
 • vrácení objednaného zboží zpět je možné pouze po předchozí dohodě s GPH, s poplatkem 10 % z nákupních cen, přičemž zboží musí být roztříděné, v původním úplném a nepoškozeném balení. Při nesplnění těchto podmínek si společnost vyhrazuje právo naúčtovat vícenáklady, spojené s převzetím vratky 
 • speciální a nestandardní zboží, dodané na zvláštní objednávku, a rovněž neobrátkové zboží NELZE vrátit!
 • rovněž NELZE vrátit zboží, jehož prodej proběhl před více jak 3 roky, přičemž rozhodným datem pro stanovení této lhůty je datum dodání zboží kupujícímu.
 • cena za zboží je účtována podle aktuálních ceníků, prezentovaných na webových stránkách společnosti ke dni doručení objednávky kupujícího. Společnost je v souladu s § 1752 OZ oprávněna provádět změny v cenících v důsledku neovlivnitelných událostí, zejména s přihlédnutím k změnám cen vstupů (materiálů, surovin a energií).

Záruční lhůta:

·         Na veškeré dodané zboží je společností GPH poskytována záruku za kvalitu se záruční dobou v délce 12 měsíců

·         záruční doba běží ode dne, kdy kupující od společnosti převezme zboží ve sjednaném místě plnění

·         zjistí-li kupující v průběhu záruční doby nějakou vadu dodaného zboží, je povinen zjištěnou vadu společnosti neprodleně písemně oznámit a zároveň mu oznámit právo, které v souvislosti se zjištěnou vadou uplatňuje

·         pokud je reklamace oprávněná a zjištěná vada představuje podstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícího, je kupující oprávněn uplatnit jeden z následujících nároků:

-          dodání nové věci bez vady, nebo

-          odstranění vady opravou věci (u odstranitelných vad), nebo

-          přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

-          odstoupení od smlouvy     

·         pokud je reklamace oprávněná a zjištěná vada představuje nepodstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícího, je kupující oprávněn uplatnit jeden z následujících nároků:

-          odstranění vady opravou věci (u odstranitelných vad), nebo

-          přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

·         neučiní-li kupující volbu nároku v písemné reklamaci vady, je společnost oprávněna stanovit způsob uplatnění nároku

·         čeho lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění (viz výše), toho se nelze domáhat uplatněním nároku na náhradu škody (viz níže).

Odpovědnost za škody:

·         Poruší-li společnost povinnost ze smlouvy, nahradí škodu, která tím vznikla kupujícímu

·         společnost neodpovídá za škodu, způsobenou mimořádnými překážkami a vlivy, vzniklými nezávisle na její vůli

·         společnost neodpovídá za škodu, které mohl kupující zabránit včasným plněním zákonné povinnosti k odvrácení či minimalizaci hrozící škody

·         celková výše škody, určené k náhradě, odpovídá skutečné majetkové újmě poškozené strany, nebude-li v souladu s platnou právní úpravou ujednáno omezení povinnosti k náhradě škody (např. sjednáním maximálního limitu náhrady škody). 

Společnost Nexans  
 

Nexans Power Accessories Czech Republic, spol. s r.o.
Okružní 836
357 51 Kynšperk nad Ohří
Česká republika
tel.: +420 352 683 514
       +420 352 370 521
fax: + 420 352 683 921
GSM: +420 603 170 959
DIC: CZ48362981
 
Nexans Deutschland GmbH
Nexans S.A.

Nexans Power distribution Cables & Accessories Business Unit

Nexans Power Accessories Germany GmbH
  Nexans Power Accessories Czech Republic, spol. s r.o.
  Nexans Power Accessories Poland sp. z.o.o.
  GPH Vilnius
  Makris - GPH Ltd.
Nexans Network Solutions - Div. Euromold
Nexans Power Accessories France
Nexans Power Accessories Italy
Nexans Australmold

Zákaznické služby

 
Katalogy
Kontakty
iSystem
Ostatní

Sledujte nás  
 
© 2013 Nexans Power Accessories Germany GmbH Impresum Kontakt Mapa webu